ORTUR İHALEYE ÇIKIYOR

ORTUR İHALEYE ÇIKIYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTUR A.Ş kendi mülkiyetinde olan Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan taşınmazları kapalı teklif usulüne uygun olarak 19 yıllığına ihaleye çıkartıyor.
ORTUR A.Ş’den yapılan açıklamada, “Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, 12/10/2020 tarih ve 2020/256 sayılı Meclis kararıyla ORTUR A.Ş. adına  devir edilen, İlimiz Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:12/A-B adresinde toplamda 10950,88 m² yüzölçümlü 3 ada 1 ve 2 nolu parsellerin isabet ettiği Atatürk Parkı içerisinde 3650,52 m² alan üzerinde bulunan ve kroki üzerinde yeri belirlenen Avan projesine uygun olarak Kiracı tarafından hazırlanacak ve İdare tarafından uygun bulunacak Uygulama Projeleri (mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) doğrultusunda, Kiracı tarafından inşaatı yapılacak Atatürk parkı Sosyal Tesisi içerisindeki 500 m² yüzölçümlü  Restoran ile 200 m² kullanım alanlı Çay Bahçesi ve büfenin  İşletmeciliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 19 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır”  denildi.  
İHALEDE İSTENİLEN ŞARTLAR İSE ŞUNLAR:
A) Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, 12/10/2020 tarih ve 2020/256 sayılı Meclis kararıyla ORTUR A.Ş. adına  devir edilen, İlimiz Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:12/A-B adresinde toplamda 10950,88 m² yüzölçümlü 3 ada 1 ve 2 nolu parsellerin isabet ettiği Atatürk Parkı içerisinde 3650,52 m² alan üzerinde bulunan ve kroki üzerinde yeri belirlenen Avan projesine uygun olarak Kiracı tarafından hazırlanacak ve İdare tarafından uygun bulunacak Uygulama Projeleri (mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) doğrultusunda, Kiracı tarafından inşaatı yapılacak Atatürk parkı Sosyal Tesisi içerisindeki 500 m² yüzölçümlü  Restoran ile 200 m² kullanım alanlı Çay Bahçesi ve büfenin  İşletmeciliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 19 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılması işi.  
B) İhale konusu Tesislerin işletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 401.750,00 TL olup, Geçici teminat miktarı ise 19 yıllık kira bedelinin %3’ü olan 228.997,50 TL'dir.
C) Şartname ve ekleri İhale şartnamesi ve ekleri, Ortur A.Ş. İhale Biriminden 500,00.- TL bedelle satın alınacaktır ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.
D)    İhale İlimiz Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı Karşıyaka Spor Kompleksi Sitesi No:44 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Ortur A.Ş. Şirket Merkezinde 18/01/2021 Pazartesi Saat: 15:00 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
E) İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten (hafta sonları hariç) 1 gün önce (15/01/2021 Cuma) saat 15:00 ‘a kadar ORTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
F) İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Gerçek Kişiler:
1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 
2. Nüfus Kayıt Örneği. 
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-7- 8- 10- 12- 13- 14. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 
8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
10. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ)  ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
11. İştirakçinin Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Turizm İşletme Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. Veya sözleşmenin imzalanmasına müteakip 18 (on sekiz) ay içerisinde Turizm işletme belgesi alacağına dair taahhütname verilmesi.
12. İştirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. 
13. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 19 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.) 
14. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
15. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
16. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
b) Tüzel Kişiler:
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza  sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi, 
3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 3- 5- 6- 8- 9-11-12-13. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 
6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 
7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
8. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ)    şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
17. İştirakçinin Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Turizm İşletme Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. Veya sözleşmenin imzalanmasına müteakip 18 (on sekiz) ay içerisinde Turizm işletme belgesi alacağına dair taahhütname verilmesi.
10. İştirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 19 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)  
11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
13. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı,(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
G) Diğer Şartlar:
a) Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
b) Geçici teminat bedeli Vakıfbank Ordu Şubesi Nezdinde Bulunan TR570001500158007308847842 IBAN Nolu ORTUR A.Ş. hesabına yatırılacaktır.
c) İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin Ordu Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı- Gelir ve Takip Şube Müdürlüğünden “Borcu yoktur belgesi” almaları zorunludur.
      İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
Ortur A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı